Wat is Wajong?

 

Wajong is een afkorting voor Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. Een wajonger is iemand die op jonge leeftijd een ziekte of handicap heeft. De Wajong uitkering kun je krijgen via het UVW. De Wajong geldt voor mensen van 18 jaar of ouder. Als je jonger bent dan 18 jaar komt je dus niet in aanmerking voor een Wajong-uitkering.

Uitkeringsgerechtigden mogen bijverdienen naast de Wajong-uitkering. De grens van het bijverdienen wordt bepaald door de hoogte van de Wajong-uitkering. Bij volledige uitkering mag maximaal 20% van het minimumloon bijverdiend worden.

Terwijl men het recht op een uitkering behoudt, kunnen Wajong-gerechtigden zelf het initiatief nemen om een baan te vinden. Er bestaan speciale regelingen voor deze groep Wajongers. Bij een vermindering van de arbeidsgeschiktheid krijgt men de Wajong uitkering terug. Werkgevers hoeven over de eerste vijf jaar geen ziektewetkosten te betalen als een Wajonger in dienst wordt genomen. Om de drempel voor een daadwerkelijke indiensttreding te verlagen kan de werkgever een Wajonger eerst een zogenaamde proefplaatsing aanbieden. Bij een dergelijke proefplaatsing hoeft de werkgever maximaal 3 maanden geen loon te betalen aan de werknemer, dit wordt uitbetaald door het UWV. Wel is de werkgever daarna verplicht om de Wajonger een contract voor minimaal 6 maanden aan te bieden. Indien de Wajonger in verhouding tot andere werknemers minder presteert, is er ook nog loondispensatie mogelijk. Voor Wajongers is er ook een speciale belastingaftrek.

De Wajong is tevens bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben bij het vinden en/of behouden van een werkplek. Dikwijls bemoeilijkt de Wajong regeling het vinden van een betaalde baan, aangezien de Wajong uitkering vaak hoger is dan wat de Wajonger zou verdienen in een reguliere dienstbetrekking. Daarom is re-integratie een blijvend aandachtspunt.

Volgens gegevens van het CBS is het aantal Wajongers gestegen van 113.530 in januari 1998 naar 195.520 per november 2010. Van alle Wajongers is 55% man en 45% vrouw. De instroom in de Wajong regeling bedroeg in 2010 ongeveer 16.500 personen, dit was een verviervoudiging van de instroom in de voorganger van de Wajong (de AAW, tot 1998). De zeer sterke stijging van de instroom sinds 2004 hangt volgens de onderzoekers van het Centraal Planbureau zeer nauw samen met de decentralisering van de bijstand naar gemeenten. Onder de huidige opzet hebben de gemeenten een financiële prikkel om zo veel mogelijk te besparen op de bijstand. Een eventueel overschot op het bijstandbudget mogen zij houden en gebruiken voor andere doeleinden. Het succes van de daling van het aantal bijstandsuitkeringen is voor een substantieel deel te verklaren door de overheveling naar de Wajong, die in werking is getreden in 1998.